Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.smartpoolacc.com (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Smart Supplies/ Smart Pool Accessories ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο Smart Pool Accessories, που εδρεύει στο Πολύδροσο Αττικής Ελλάδας, Ροδοδάφνης 52-54, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@smartpoolacc.com, τηλέφωνο επικοινωνίας της ιστοσελίδας: 211 4118902, (στο εξής χάριν συντομίας η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στην ιστοσελίδα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστοτόπου.

 

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τούς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι τροποποιημένοι/αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα αναρτώνται στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και θα ισχύουν από την ανάρτησή τους. Οι συμβάσεις μέσω της ιστοσελίδας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων,  χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ο σχεδιασμός και παρουσίαση της ιστοσελίδας κ.λ.π. αποτελούν βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής και δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή και αναπαραγωγή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση τα παραπάνω ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας και δικαιούχο των σχετικών δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας αποκλειστικά για τους σκοπούς ενημέρωσής του για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και οποιοδήποτε περιεχόμενό του για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που, διαζευκτικά ή σωρευτικά, είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,  προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., αφορά περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, συνιστά ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, ή συνιστά συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Περιορισμένη άδεια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης  αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της αποκλειστικά για τους σκοπούς ενημέρωσης σας για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα τυχόν αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν  δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Η ιστοσελίδα smartpoolacc.com είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι όροι χρήσης περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα smartpoolacc.com και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

 

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να στείλουν email στο info@smartpoolacc.com.

Χρήση των Πληροφοριών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στα ερωτήματα σας ή για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα, ειδικές προσφορές που προσφέρονται από το smartpoolacc.com.

 Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να γνωστοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 

Cookies

Το smartpoolacc.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το smartpoolacc.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα smartpoolacc.com. Διαβάστε περισσότερα.

 

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του smartpoolacc.com.

 

Αποδοχή της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση  της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της ως άνω Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

 

Cookies

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας (εφεξής «Ιστοσελίδα») λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies από μέρους μας. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να παραμείνετε στην Ιστοσελίδα ή/και να περιηγηθείτε σε σελίδες της, παρέχετε την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την χρήση της Ιστοσελίδας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας.

 

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet), όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Τα cookies βοηθούν την Ιστοσελίδα να σας αναγνωρίσει και βελτιώνουν την εμπειρία σας.

 

Σε τι χρησιμεύουν τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την Ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική, πιο φιλική προς το χρήστη, και για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της στις ανάγκες σας. Παρακολουθώντας την πλοήγησή των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα μας, τα cookies μας βοηθούν στην βελτίωση των υπηρεσιών μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά, στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας.

 

Τι είδος cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα;

Cookies Τρίτων (Third Party Cookies)

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies που τοποθετούνται από αξιόπιστούς συνεργάτες, και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων. Μας βοηθάει να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να βελτιώνουμε τη λειτουργία και το περιεχόμενο της και την εμπειρία των χρηστών. Συλλέγουμε πληροφορίες, όπως, η διάρκεια της κάθε επίσκεψης και τον αριθμός των σελίδων που επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Google Analytics.

Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο των cookies τρίτων. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη διαχείρισή τους.

 

Πόσο καιρό θα παραμείνουν τα cookies στη συσκευή μου;

Η διάρκεια ζωής ενός cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας εξαρτάται από το αν πρόκειται για ένα «μόνιμο» ή «προσωρινό» cookie. Τα προσωρινά cookies θα παραμείνουν στη συσκευή σας, μέχρι να σταματήσετε την περιήγηση στην Ιστοσελίδα. Τα «μόνιμα» cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν.

 

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. (Ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης σας για λεπτομέρειες). Σας ενημερώνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και θα οδηγήσει στην απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών και χαρακτηριστικών αυτής. Ως εκ τούτου, συνιστάται να μην απενεργοποιήσετε τα cookies.